„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu,
być ciągle czymś zajętym
domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności. Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

* Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w których wszyscy czują się dobrze
i bezpiecznie.
* Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać
wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
* Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
* W kolorowej i dobrze urządzonej sali dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności
i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
* Funkcjonalnie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.
* Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.