WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Rządu RP zawieszenie zajęć zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021 roku. O dalszych zmianach zostaną Państwo poinformowani.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN na wniosek rodzica dziecka, które:

 1. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2) dziecka którego rodzic, jest zatrudniony:

 1. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 2. realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 3. realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 4. pełni służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5. wykonuje działania ratownicze,

 6. w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 7. w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 8. w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 9. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 10. w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 11. w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizuję zadania na terenie tych jednostek

dyrektor przedszkola organizuje zajęcia w placówce. Rodzic dziecka ze specjalnymi potrzebami lub z ww. grupy zawodowej musi pobrać wniosek znajdujący się na stronie przedszkola i złożyć niezwłocznie w kancelarii przedszkola.

Pozostałe dzieci uczą się w sposób zdalny. Materiały do pracy z dziećmi umieszczane będą na stronie przedszkola i zamkniętej grupie facebookowej. Bardzo proszę o systematyczną pracę z dziećmi w domu.

Bardzo proszę o śledzenie stron internetowych przedszkola oraz gminy, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje o kontynuacji lub zakończeniu zawieszenia zajęć.

Ponadto informuję, że autobusy szkolne w dniach od 27marca do 9 kwietnia nie będą kursowały.

Jednocześnie Przypominam rodzicom dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy im się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368) – szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa

Edukacji Narodowej.

Dyrektor Przedszkola
Joanna Dziasek

 

Wniosek o zorganizowanie zajęć dla dzieci


Drodzy Rodzice! Nasze przedszkole pracuje w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo. Został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jest niezwykle bogaty w treści. Zawiera odniesienia do kompetencji kluczowych zawartych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i włączony do przedszkolnego zestawu programów.

 

JESTEŚMY ZMISIOWANYM PRZEDSZKOLEM

Po przeczytaniu powyższego tytułu zaczynamy zastanawiać się o co chodzi? Już wyjaśniam, otóż
w tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w projekcie „ MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” realizowanym przez wydawnictwo MAC. Co to oznacza? W naszym przedszkolu zamieszkał MIŚ o bardzo nietypowym imieniu ZDZIŚ. Ma swój domek i specjalną skrzynkę, w której pojawiać się będą różne zadania dla dzieci przez cały rok szkolny. Przedszkolaki wspólnie z Misiem poznawać będą świat a naszą drogę zaczniemy właśnie od literatury. Was Drodzy Rodzice też zapraszamy do wspólnej zabawy, dla Was też nasz MIŚ ZDZIŚ przygotuje coś ciekawego. Gwarantuję, że niespodzianek nie zabraknie. Zatem do dzieła, świat czeka….