Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 15:30
2. Schodzenie się dzieci do przedszkola odbywa się do godziny 8:00
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci
w wieku od 2,5 do 6 lat, które zgrupowane są w oddziale mieszanym wiekowo.
4. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola i nauczyciel.
5. Opiekę nad wychowankami w drodze
z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice(opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione.
6. Wszelkie opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu rodzice regulują do 15 dnia każdego miesiąca.
7. Wszelkie zmiany dotyczące korzystania
z usług przedszkola należy konsultować
z dyrektorem placówki.
8. Informacji o postępach dzieci udziela nauczyciel i dyrektor.

regulamin ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu