Archive | październik 2017

ZDROWA RODZINA – SZCZĘŚLIWA RODZINA

W tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do Akcji „ZDROWA RODZINA – SZCZĘŚLIWA RODZINA” przygotowanej przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka.
Ak­cja ta jest po­­świę­­co­­na te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży.
Za realizację modułu „Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda” można uzyskać Certyfikat.
Do­ro­słych, tzn. ro­dzi­ców czy per­so­ne­lu przed­szko­la autorzy akcji też nie po­zo­sta­wi­ają bez opie­ki. „Ruszaj się z Lionfitness” przeznaczony jest dla Personelu Przedszkola i Rodziców.
Ze­spo­ło­wi Aka­de­mii Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka za­le­ży na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej edu­ka­cji ży­wie­nio­wej rów­nież do­ro­słych, bo dzię­ki ich wy­sił­ko­wi, dzie­ci ma­ją szan­sę na dłu­gie, szczę­śli­we i zdro­we ży­cie.
Współ­pra­cu­ją­ca z Aka­de­mią Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka fir­ma Lion­fit­ness pro­po­nu­je do­ro­słym bez­płat­ny do­stęp do diet, tre­nin­gów on-li­ne, wspar­cia tre­ne­rów i die­te­ty­ków Lion­fit­ness w ra­mach sze­ro­ko za­kro­jo­nej ak­cji „Ru­szaj się z Lion­fit­ness”.
Regulamin akcji dostępny jest na stronie: www. zdrywyprzedszkolak.pl

This entry was posted on październik 3, 2017.